HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 27 Nov 2019 00:12:22 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: deny Set-Cookie: abc=test; httponly Set-Cookie: _scfc=14ced8f86ce397be335498f9db89a456; expires=Wed, 27-Nov-2019 10:16:55 GMT; path=/; httponly Set-Cookie: boc_session_site=C2VUblVmVzAFfV59BzkHYAljVjwCcgdyUzYPKQB4BmhVO1BsX1hQNVgzVHZXagcpAjsCYV9pVzteJgdiUWYBNQZiAGYAaARlBjABYA5jBWsLNlRgVWVXOAUxXjoHZwdlCWdWZwJiB2VTNw85ADIGN1UxUDNfY1BrWDVUdldqBykCOwJjX2tXO14mBz5RcwFYBmcAMQBvBHEGYgEgDiUFKws%2FVCdVaVc7BTReNAchB2AJY1YoAmEHMVNjD3QAMgY5VXpQMF82UH5YbFQnV2sHawIxAmhfeVd0XncHMlFxAVgGZwAyAG4EbQZzAXEObQV6Cz5UYVVjVzAFJF5DB2wHKwk6VmoCPAdgU3wPbgAlBjFVdFAqX2RQM1g6VCRXMAcuAmgCMF83V2RePwd3UU4BVAZPABAAKwQ7BikBYw5tBSkLU1Q9VT1XbgVpXnkHcAdxCR1WUgJwBzRTfQ9oACIGI1VvUHFfPVBtWGRUbldzBzYCYAIhXy9XXl5lBzRRdwFuBnAAPAB%2FBHoGJQFoDj8FMws1VGFVZFc%2BBT5ePwcwB2kJYlYzAmsHclNpD2MAMQYjVSFQcV9iUC5YCFQwVzAHLgJgAnBfYFdyXj4HZ1E5ASUGJABuAHY%3D; path=/; httponly Refresh: 0;url=/index.php/404 X-Frame-Options: SAMEORIGIN