HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Thu, 21 Nov 2019 16:49:26 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: deny Set-Cookie: abc=test; httponly Set-Cookie: _scfc=ceef5126061844819609671c76855cf6; expires=Fri, 22-Nov-2019 02:47:57 GMT; path=/; httponly Set-Cookie: boc_session_site=D2FXbVBjAmUAeFd0UW9ZPgFrUzkHdwRxVDEEIlsjA21UOgQ4Cg0GYw1mUHIBPF1zUGlTMFBmAm4AeAVgUDIENAZkVTcLNldkATVVZF03BTkPY1dnUDcCbABnVzJRY1k7AWxTOwdiBGNUYARiW2ADNlRhBDMKNwZvDTdQcgE8XXNQaVMyUGQCbgB4BTxQcgRdBmdVZAtkVyIBZVV0XXYFKw87VyRQbAJuADFXPVF3WT4Ba1MtB2QEMlRkBH9baQM8VHsEZApjBigNOVAjAT1dMVBjUzlQdgIhACkFMFBwBF0GZ1VnC2VXPgF0VSVdPgV6DzpXYlBmAmUAIVdKUTpZdQEyU28HOQRjVHsEZVt%2BAzRUdQR%2BCjEGZQ1vUCABZl10UDpTYVA4AjEAYQV1UE8EUQZPVUULIFdoAS5VN10%2BBSkPV1c%2BUDgCOwBsV3BRJlkvARVTVwd1BDdUegRjW3kDJlRuBCUKaAY7DTFQagElXWxQMlNwUCACCwA7BTZQdgRrBnBVaQt0VykBIlU8XWwFMw8xV2JQYQJrADBXMlFhWTcBbFM0B24EcVRuBGhbagMmVCAEJQo3BngNXVA0AWZddFAyUyFQbwInAGAFZVA4BCAGJFU7C30%3D; path=/; httponly Refresh: 0;url=/index.php/404 X-Frame-Options: SAMEORIGIN