HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Thu, 21 Nov 2019 17:09:09 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: deny Set-Cookie: abc=test; httponly Set-Cookie: _scfc=6516af6c56df9c5d3e2280bcf61ad15b; expires=Fri, 22-Nov-2019 03:07:40 GMT; path=/; httponly Set-Cookie: boc_session_site=DWNfZVVmUDdRKVNwBzkHYAxmBW9XJ1ciA2YAJglxA21RPwc7DAtRNF80VXcBPFF%2FVm9WNV9pUT0JcQBlAmEHZwEwUjBaYVNsADFVMl1hBTkNYF85VTZQNVEwU2EHNgdnDGMFZFc1V2UDMQBkCTEDZ1FhBzQMMVFrXzRVdwE8UX9Wb1Y3X2tRPQlxADkCIAdeAWBSY1o1UyYAZFV0XXYFKw05XyxVaVA8UWBTOQchB2AMZgV7VzRXYQMzAHsJOwM8UX4HZwxlUX9fa1UmAT1RPVZlVjxfeVFyCSAANQIiB14BYFJgWjRTOgB1VSVdPgVrDThfb1VoUH5RaFMyBzAHawx0BTlXZFciA3cACgljA2dRJAc8DCJRNF8kVSwBJVE3VjxWPF9qUTIJZABkAmMHNAE3UjdaZ1NkADpVdF0%2FBTANOF99VSZQflE3U3EHXAc1DDcFIVdkV3MDOAAmCTgDNFFqB3cMdlFmXy0%3D; path=/; httponly Refresh: 0;url=/index.php/404 X-Frame-Options: SAMEORIGIN