HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 22 Jan 2020 19:37:30 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: deny Set-Cookie: abc=test; httponly Set-Cookie: _scfc=3ede9ec113031f0acf664ada05c9a7a6; expires=Thu, 23-Jan-2020 05:32:23 GMT; path=/; httponly Set-Cookie: boc_session_site=WjQEPlVmUTYAeF59X2FTNAFrAmgAcFUgA2ZVc10lAmxVO1RoW1xWM1swVXdQbQUrUWgEZ1VjUj4BeVs6C20HMgU8AjFbYAMxVWBbP1syA2xaMAQzVWZROQAxXjpfPVNhAWwCZQAzVWYDM1VmXWICPFUxVDVbMVY5W2dVd1BtBStRaARlVWFSPgF5W2ILKQdeBWQCM1s0A3ZVMVt6W3ADLVpuBHdVaVE9ADFeNF95UzQBawJ8AGNVYwMzVS5dbwI9VXpUNFsyVnhbb1UmUGwFaVFiBG5Vc1JxAShbbgsrB14FZAIwWzUDalUgWytbOAN8Wm8EMVVjUTYAIV5DXzRTfwEyAj4APlUyAyxVNF14AjVVdFQuW2BWNVs5VSVQNwUsUTsENlU9UmEBYFsrCxQHUgVMAhJbcAM8VXpbOVs4Ay9aAgRtVT1RaABsXnlfKFMlARUCBgByVWYDLVUyXX8CJ1VvVHVbOVZrW2dVb1B0BTRRMwQnVSVSWwE6W2gLLQdoBXMCPlskA31VdlsyW2oDNVpkBDFVZFE1ADRePF9qUzABbwJhAGlVIAM5VTldbAInVSFUdVtmVihbC1UxUDcFLFEzBHZValJ3AWFbOwtjByMFJwJsWy0%3D; path=/; httponly Refresh: 0;url=/index.php/404 X-Frame-Options: SAMEORIGIN