HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Thu, 21 Nov 2019 16:38:00 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding X-Frame-Options: deny Set-Cookie: abc=test; httponly Set-Cookie: _scfc=829db1ecf046ae0b190c451a29597c6b; expires=Fri, 22-Nov-2019 02:36:31 GMT; path=/; httponly Set-Cookie: boc_session_site=XTNQalJhB2BWLld0VWtZPl03AWtWJgZzUDUEIgB4VTtVO1drAQZVMAxnVnQCP1J8BD1XNFdhUz9dJQduV2YBMwZiUTEBMlJkVmBVN1hjUGhdMFBnUmAHa1ZkVz5VZ1ltXTEBZVZiBmJQaQQ1ADNVa1UyVzEBb1U8DDpWdAI%2FUnwEPVc2V2NTP10lBz5XdQFYBmdRYAFuUidWMlV0WHNQfl1pUCNSbgdrVmdXPVVzWT5dNwF%2FVjUGMFBgBH8AMlVqVXpXNwFoVXsMOFYlAj5SPgQ3Vz1XcVNwXXQHMld3AVgGZ1FjAW9SO1YjVSVYO1AvXWhQZVJkB2BWd1dKVT5ZdV1uAT1WaAZhUH8EZQAlVWJVdFctATpVNgxuViYCZVJ7BG5XZVc%2FU2BdPAd3V0gBVAZPUUEBKlJtVnlVN1g7UHxdBVA5UjoHPlY6V3BVIlkvXUkBBVYkBjVQfgRjACJVcFVvV3YBY1VoDDBWbAImUmMEZld0VydTWl1mBzRXcQFuBnBRbQF%2BUixWdVU8WGlQZl1jUGVSYwduVmZXMlVlWT5dPgFgVj8Gc1BqBGgAMVVwVSFXdgE8VSsMXFYyAmVSewRmVyVXaFN2XT0HZ1c%2FASUGJFE%2FAXc%3D; path=/; httponly Refresh: 0;url=/index.php/404 X-Frame-Options: SAMEORIGIN